Bygglov & Bygglovshandlingar

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Det är lika bra att säga det rent ut – att söka bygglov är en lång och stundtals krävande process. Det behövs kunskap och tid för att få till en korrekt bygglovsansökan med alla handlingar och ritningar som skall ingå. Det går att göra på egen hand men om man inte vill, kan eller orkar så hjälper vi gärna till.

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan – och bygglagen (PBL).

Här är en länk till Uppsala Kommuns sida om bygglov. (öppnas i nytt fönster)

På torsdagar har Uppsala kommun kvällsöppen bygglovsinformation på Stationsgatan 12, se deras hemsida för exakta tider!

Beskrivning av bygglovsprocessen

1. Förberedelse:

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda vilka förutsättningar som finns. Nedan finns några punkter med information

Vilka regler finns för just ditt område?

Nästan hela Uppsala är detaljplanelagt (har en detaljplan). Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Kontakta kommunen för att få information om vad som gäller just din fastighet. Många detaljplaner är skrivna med ett gammalt språk och de kan vara svåra att förstå. Kontakta gärna oss på 2Snickare så hjälper vi till med förklaringar av ord och text.

Finns det kulturskydd?

Många områden är kulturskyddade – på Upplandsmuseet kan ni finna kartor, information och råd.

Vem äger huset eller tomten?

Tänk på att du måste ha godkännande från husets ägare för att exempelvis sätta upp en skylt eller ta bort en bärande vägg.

Om du har tomträtt, är det bra att höra med ägaren om det finns några begränsningar för byggande, det kan vara snävare bestämmelser än vad som står i detaljplanen.

Var går tomtgränsen?

För att se var tomtgränsen går kan du beställa en karta eller ritning via kommunen. Lantmäteriet kan hjälpa till att mäta upp fastigheten (tomten).

Vad kommer det att kosta?

Olika sorters bygglov kostar olika mycket. Kostnaden är bestämd av kommunfullmäktige, här kan du se Uppsala Kommuns aktuella taxor.

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna tidigt. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en ”betydande olägenhet” för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt.

2. Ansökan

När du söker bygglov, rivningslov och/eller marklov så ska du använda dig av kommunens blankett. Du hittar både blanketten för byggärenden och för skylt/ljusanordning på kommunens hemsida. Blanketten ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Handlingar

Förutom ansökningsblanketten bör du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd på kommunens hemsida.

Generellt kan det sägas att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. Kommunen behöver två omgångar av alla ritningar – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka med en beslutsstämpel på. För att underlätta handläggningen bör det kontrolleras med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in. Fråga gärna oss hur ritningar kan se ut.

Ritningar på befintliga fastigheter skall finnas i kommunens arkiv på Stadsbyggnadsexpeditionen.

Kostnader

Kostnaden för att söka bygglov varierar beroende på åtgärden. Kontakta kommunen för information.

3. Ansökan behandlas

När ansökan kommit in till Stadsbyggnadskontoret händer detta:

Bekräftelsebrev

Inom ett par dagar får du ett brev från kommunen med information om diarienummer för ditt ärende (diarienummer fungerar som ett kundnummer för din ansökan). Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en bygglovsansökan inkommit.

Kompletta handlingar

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett svar skickas till dig inom 10 veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Yttranden från andra

Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Även andra inom staden (stadsmuseet, skönhetsrådet, trafikkontoret, stadsdelsnämnden) ska ibland yttra sig. I vissa fall är inte alla berörda kända. Ytterligare yttranden betyder alltså att personer som berörs av bygglovet ska få möjlighet att framföra sina synpunkter. Om något av detta behöver göras förlängs processen ca tre till sex veckor.

4. Beslut

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Om kommunen har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer ansökan att avvisas.

Handläggaren beviljar eller avslår

Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av Stadsbyggnadsnämnden. Det är Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i Stadsbyggnadsnämnden. Om bygglovsärendet ska till Stadsbyggnadsnämnden förlängs processen mellan tre till sex veckor för att handläggaren ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen som är ca en gång per månad.

Beslutet om bygglov annonseras

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonseras och skickats till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk.

Faktura

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting. Kontakta kommunen för exakta prisuppgifter.

5. Före byggstart

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen.

Roller och ansvar

Det kan vara bra att veta vem som har ansvar för vilket område. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har för att vara säker på att rätt kunskap finns inom projektet och för att veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång.

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Kommunens handläggare meddelar tid och datum.

6. Under byggnationstiden

När projektet eller bygget pågår kan handläggare komma att besöka bygget. Det är inte heller ovanligt med förändringar i själva bygget.

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök. Handläggaren meddelar tid och datum.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Vi på 2Snickare utför inga byggarbeten utan beviljat bygglov och startbesked från kommunen.

7. Innan inflyttning

Innan det är dags att flytta in eller inviga behövs ett slutbesked, (kallades före maj 2011 för ”ett slutbevis”.)

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nya behövs ett slutbesked.

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Ritningar och handlingar för slutbesked finns redovisat i startbeskedet. Några exempel kan vara:

  • Kontrollerad och signerad kontrollplan
  • Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig
  • Intyg från en eller flera sakkunniga